Všeobecné obchodné podmienky

|VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU AQUA.PRO.


I. Úvodné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu spoločnosti AQUA.PRO (ďaľej len "VOP") upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť AQUA.PRO, spol. s r.o. so sídlom, Vysokoškolákov 8, 01008 Žilina, IČO: 36375462, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: S.r.o., vložka č. 10688/L ako predávajúci a/alebo poskytovateľ služby (ďalej len "predávajúci")

Kontakty: eshop@aqua-pro.sk, info@aqua-pro.sk
tel: 0903565006, 0903404865
Viac informácií o predávajúcom nájdete v sekcii "O nás"

a na druhej strane je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci"). Kupujúci môže byť fyzická, alebo právnická osoba.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito VOP, Reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou VOP a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.
Na kupujúceho, ktorým je osoba kupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. V. "Reklamačné podmienky a záruka" VOP. Zodpovednosť za chyby tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zák.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, reklamačným poriadok a dokumentom "Doprava a platby", a/alebo podmienkami objednnej služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
Predávajúci je platcom DPH, všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú koncové ceny.

Vyplnením registračného formulára, či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.aqua-pro.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať tieto údaje ďalším subjektom bez súhlasu kupujúceho, s výnimkou tretích osôb podieľajúcich sa bezprostredne na dodávke objednaného tovaru ( banka, pošta, prepravca ).

II. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy
1) Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.
2) Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred konečným odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať a upraviť. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Potvrdiť objednávku". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými požadovanými, údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež spôsob dodania a platby. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.
3) kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky kupujúceho (ďalej len "akceptácia") na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.
4) Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch ( výšky ceny objednávky, od charakteru objednávky a podobne ) právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie príslušných podkladov (napr. výpis z príslušného registra, splnomocnenie a pod. ) alebo na telefonické overenie prijatej objednávky. Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú a kúpna zmluva za zrušenú.
5) Kupujúci si môže výnimočne objednať tovar od predávajúceho aj telefonicky. Každá telefonická objednávka musí byť písomne potvrdená prostredníctvom e-mailu. Na uzavretie kúpnej zmluvy cez telefón sa v takom prípade primerane použijú ustanovenia čl. II týchto VOP.
6) Predávajúci je vo výnimočných prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od zmluvy. V takom prípade je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už prípadnú zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim, prípadne iným spôsobom na základe žiadosti kupujúceho.
7) Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania.

III. Cena a platobné podmienky
Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.
Akciové ceny platia do vypredania zásob alebo po určenú časovú dobu pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
Pôvodná cena znamená cenu tovaru a/alebo služby, za ktorú konkrétny tovar a/alebo službu Aqua.Pro ponúkala bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej e-shope.
1) Kupujúci je povinný za tovar a/alebo službu, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu III.2 VOP platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.
2) Kúpna cena tovaru je splatná pri jeho prevzatí. Kupujúci súčasne uhradí prípadné náklady dopravy ( poštovné, prepravné)
3) Kúpnu cenu uhradí kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady zvoleného v objednávke.

Prehľad možných spôsobov úhrad kúpnej ceny:
a) na dobierku - v prípade dobierky je predmet objednávky zasielaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, alebo poštou.
b) v hotovosti – pri osobnom prevzatí predmetu objednávky v kamennej predajni Aqua.Pro
c) bankovým prevodom na účet predávajúceho
Viac informácií o spôsoboch dopravy a platby v sekcii "Doprava a platby"

IV. Dodacie podmienky
1) Miestom plnenia je dodacia adresa, ktorú kupujúci uvedie v objednávke.
2) Dodacia lehota pri tovare, ktorého kúpna cena bude kupujúcim uhradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. VOP, t.j. doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu. V prípade, že si kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby vopred na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet predávajúceho.
3) Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní, zvyčajne expedujeme do 1-2 dní. Tovar na sklade je zasielaný bezprostredne po autorizácii objednávky do 1-2 dní, zvyčajné odoslanie tovaru je do 24 hodín. Pokiaľ kupujúci objedná tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci tento expeduje z medzi skladu, orientačný počet dní od objednávky je uverejnený pri konkrétnom objednanom tovare. Ak by mala byť doba výrazne prekročená, predávajúci kupujúceho informuje o očakávanej dodacej lehote prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
4) Za dodanie tovaru pri osobnom odbere sa považuje jeho osobné prevzatie po predošlom dohovore.
5) Súčasťou zasielanej objednávky je faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list, ktorá je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.
6) Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O ďalšej lehote je zákazník neodkladne informovaný.
7) Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez chýb potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
8) V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov potrebné pre kvalitné a bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón, e-mail).
9) Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou uhradenia úplnej kúpnej ceny a jeho prevzatím.

V. Reklamačné podmienky a záruka
1) Predávajúci poskytuje zákonom stanovenú 2 ročnú záruku na vady materiálu alebo spracovanie dodaného tovaru za predpokladu dodržania pokynov uvedených v návode k použitiu dodávaného tovaru ( napr. garančné prehliadky, nedovolené úpravy, nevhodné použitie, strata záruky pri použití neautorizovaných častí a pod.)
2) Predávajúci upozorňuje najmä na skutočnosť, že záruka sa nevzťahuje na poškodenie dodaného tovaru vplyvom použitia výrobku spoločne s neoriginálnymi časťami, alebo výrobcom neschváleným príslušenstvom. Záruka sa ďalej nevzťahuje na škody spôsobené neodborným použitím predmetu kúpy, mechanickým poškodením, opotrebením, alebo inými vonkajšími vplyvmi.
3) Kupujúci je povinný o zistenej chybe materiálu alebo spracovania dodaného tovaru neodkladne informovať predávajúceho osobne, alebo prostredníctvom e-mailu.
4) Po potvrdení reklamácie predávajúcim, kupujúci doručí osobne, alebo zašle reklamovaný tovar na adresu prevádzky predávajúceho na vlastné náklady. K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál dokladu o kúpe tovaru (prípadne záručného listu) a popis reklamovanej chyby, inak nie je možné reklamačný nárok kupujúceho uznať. Pokiaľ sa chyba nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. vrátane dodaného príslušenstva a pod.
5) Predajca si po konzultácii s výrobcom vyhradzuje právo na posúdenie oprávnenosti reklamácie.
6) V prípade oprávnenosti reklamačného nároku kupujúceho predávajúci tovar opraví na svoj náklad v lehote 30 dní, pri neodstrániteľných chybách tovar vymení a na svoje náklady zašle späť kupujúcemu. V prípade nemožnosti výmeny chybného tovaru vráti predávajúci kúpnu cenu.
7) V prípade neoprávneného reklamačného nároku kupujúceho odošle predávajúci po predošlom upozornení tovar kupujúcemu späť, na náklad kupujúceho. Pri neoprávnenej reklamácii môže predávajúci požadovať úhradu vzniknutých nákladov (za testovanie, opravu) podľa aktuálneho cenníka servisných výkonov.

Tu si môžete stiahnuť Reklamačný poriadok internetového obchodu Aqua.Pro.

VI. Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy
1) V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa) má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch prevádzky predávajúceho.
2) Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho osobne na adrese Aqua.pro, spol. s r.o., Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, alebo zaslaním tovaru na uvedenú adresu spôsobom jednoznačne preukazujúcim, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci by mal použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Tu si môžete stiahnuť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

3) Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Pri zasielaní sa odporúča tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
4) V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z). To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
5) Pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. Jedná sa predovšetkým o tovar upravovaný na mieru, alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
Dohľad nad dodržiavaním ustanovení citovaných zákonov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI).

VII. Záverečné ustanovenia
1) Tieto VOP platia od 01.01.2015 v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho a rušia predchádzajúce znenia VOP.
2) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
3) Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, VOP a Reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

Overené našimi zákazníkmi

100% našich zákazníkov odporúča náš obchod (z 1037 hodnotení a 253 recenzií).

Perfektni pristup, vysli mi vstric s odeslanim obratem.

Overený zákazník

Overený zákazník, 20.9.2019

- výborná komunikácia, rýchle vybavenie objednávky

Overený zákazník

Overený zákazník, 18.9.2019

Objednávka odoslaná ráno a nasledujúci deň doručená. Výborný servis,ochota pomocť,vysvetliť a vísť v ústrety potrebám zákazníka.
Absolútne odporúčam.

Overený zákazník

Overený zákazník, 16.9.2019

Overené zákaznikmi

Garancia spokojnosti

UŽ 21 ROKOV

SME TU PRE VÁS

MALÝ DARČEK

KU KAŽDÉMU NÁKUPU NAD 60E

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA

VÝMENA TOVARU

TOVAR SKLADOM

POSIELAME IHNEĎ