Všeobecné obchodné podmienky

|VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU AQUA.PRO.


I. Úvodné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu spoločnosti AQUA.PRO (ďaľej len "VOP") upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť AQUA.PRO, spol. s r.o. so sídlom, Vysokoškolákov 8, 01008 Žilina, IČO: 36375462, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: S.r.o., vložka č. 10688/L ako predávajúci a/alebo poskytovateľ služby (ďalej len "predávajúci")

Kontakty: eshop@aqua-pro.sk, info@aqua-pro.sk
tel: 0903565006, 0903404865
Viac informácií o predávajúcom nájdete v sekcii "O nás"

a na druhej strane je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci"). Kupujúci môže byť fyzická, alebo právnická osoba.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj. Kontakt: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito VOP, Reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou VOP a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.
Na kupujúceho, ktorým je osoba kupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. V. "Reklamačné podmienky a záruka" VOP. Zodpovednosť za chyby tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zák.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, reklamačným poriadok a dokumentom "Doprava a platby", a/alebo podmienkami objednnej služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
Predávajúci je platcom DPH, všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú koncové ceny.

Vyplnením registračného formulára, či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.aqua-pro.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať tieto údaje ďalším subjektom bez súhlasu kupujúceho, s výnimkou tretích osôb podieľajúcich sa bezprostredne na dodávke objednaného tovaru ( banka, pošta, prepravca ).

II. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy
1) Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.
2) Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred konečným odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať a upraviť. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Potvrdiť objednávku". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými požadovanými, údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež spôsob dodania a platby. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.
3) kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky kupujúceho (ďalej len "akceptácia") na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.
4) Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch ( výšky ceny objednávky, od charakteru objednávky a podobne ) právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie príslušných podkladov (napr. výpis z príslušného registra, splnomocnenie a pod. ) alebo na telefonické overenie prijatej objednávky. Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú a kúpna zmluva za zrušenú.
5) Kupujúci si môže výnimočne objednať tovar od predávajúceho aj telefonicky. Každá telefonická objednávka musí byť písomne potvrdená prostredníctvom e-mailu. Na uzavretie kúpnej zmluvy cez telefón sa v takom prípade primerane použijú ustanovenia čl. II týchto VOP.
6) Predávajúci je vo výnimočných prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od zmluvy. V takom prípade je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už prípadnú zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená (t. z. aj na kartu), prípadne iným spôsobom na základe žiadosti kupujúceho.
7) Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania.

III. Cena a platobné podmienky
Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.
Akciové ceny platia do vypredania zásob alebo po určenú časovú dobu pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
Pôvodná cena znamená cenu tovaru a/alebo služby, za ktorú konkrétny tovar a/alebo službu Aqua.Pro ponúkala bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej e-shope.
1) Kupujúci je povinný za tovar a/alebo službu, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu III.2 VOP platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.
2) Kúpna cena tovaru je splatná pri jeho prevzatí. Kupujúci súčasne uhradí prípadné náklady dopravy ( poštovné, prepravné)
3) Kúpnu cenu uhradí kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady zvoleného v objednávke.

Prehľad možných spôsobov úhrad kúpnej ceny:
a) na dobierku - v prípade dobierky je predmet objednávky zasielaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, alebo poštou.
b) v hotovosti – pri osobnom prevzatí predmetu objednávky v kamennej predajni Aqua.Pro
c) bankovým prevodom na účet predávajúceho
Viac informácií o spôsoboch dopravy a platby v sekcii "Doprava a platby"

IV. Dodacie podmienky
1) Miestom plnenia je dodacia adresa, ktorú kupujúci uvedie v objednávke.
2) Dodacia lehota pri tovare, ktorého kúpna cena bude kupujúcim uhradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. VOP, t.j. doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu. V prípade, že si kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby vopred na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet predávajúceho.
3) Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní, zvyčajne expedujeme do 1-2 dní. Tovar na sklade je zasielaný bezprostredne po autorizácii objednávky do 1-2 dní, zvyčajné odoslanie tovaru je do 24 hodín. Pokiaľ kupujúci objedná tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci tento expeduje z medzi skladu, orientačný počet dní od objednávky je uverejnený pri konkrétnom objednanom tovare. Ak by mala byť doba výrazne prekročená, predávajúci kupujúceho informuje o očakávanej dodacej lehote prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
4) Za dodanie tovaru pri osobnom odbere sa považuje jeho osobné prevzatie po predošlom dohovore.
5) Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH je kupujúcemu odovzdaný osobne pri osobnom odbere a v ostatných prípadoch bude odoslaný v deň odoslania tovaru formou e-mailu. Daňový doklad - faktúra slúži zároveň ako dodací list.
6) Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O ďalšej lehote je zákazník neodkladne informovaný.
7) Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez chýb potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
8) V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov potrebné pre kvalitné a bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón, e-mail).
9) Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou uhradenia úplnej kúpnej ceny a jeho prevzatím.

V. Reklamačné podmienky a záruka
1) Predávajúci poskytuje zákonom stanovenú 2 ročnú záruku na vady materiálu alebo spracovanie dodaného tovaru za predpokladu dodržania pokynov uvedených v návode k použitiu dodávaného tovaru ( napr. garančné prehliadky, nedovolené úpravy, nevhodné použitie, strata záruky pri použití neautorizovaných častí a pod.)
2) Predávajúci upozorňuje najmä na skutočnosť, že záruka sa nevzťahuje na poškodenie dodaného tovaru vplyvom použitia výrobku spoločne s neoriginálnymi časťami, alebo výrobcom neschváleným príslušenstvom. Záruka sa ďalej nevzťahuje na škody spôsobené neodborným použitím predmetu kúpy, mechanickým poškodením, opotrebením, alebo inými vonkajšími vplyvmi.
3) Kupujúci je povinný o zistenej chybe materiálu alebo spracovania dodaného tovaru neodkladne informovať predávajúceho osobne, alebo prostredníctvom e-mailu.
4) Po potvrdení reklamácie predávajúcim, kupujúci doručí osobne, alebo zašle reklamovaný tovar na adresu prevádzky predávajúceho na vlastné náklady. K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál dokladu o kúpe tovaru (prípadne záručného listu) a popis reklamovanej chyby, inak nie je možné reklamačný nárok kupujúceho uznať. Pokiaľ sa chyba nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. vrátane dodaného príslušenstva a pod.
5) Predajca si po konzultácii s výrobcom vyhradzuje právo na posúdenie oprávnenosti reklamácie.
6) V prípade oprávnenosti reklamačného nároku kupujúceho predávajúci tovar opraví na svoj náklad v lehote 30 dní, pri neodstrániteľných chybách tovar vymení a na svoje náklady zašle späť kupujúcemu. V prípade nemožnosti výmeny chybného tovaru vráti predávajúci kúpnu cenu.
7) V prípade neoprávneného reklamačného nároku kupujúceho odošle predávajúci po predošlom upozornení tovar kupujúcemu späť, na náklad kupujúceho. Pri neoprávnenej reklamácii môže predávajúci požadovať úhradu vzniknutých nákladov (za testovanie, opravu) podľa aktuálneho cenníka servisných výkonov.
8) Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim AQUA.PRO, spol. s r.o. so sídlom Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, IČO: 363 75 462 je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Tu si môžete stiahnuť Reklamačný poriadok internetového obchodu AQUA.PRO.

VI. Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy
1) V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa) má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch prevádzky predávajúceho.
2) Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho osobne na adrese Aqua.pro, spol. s r.o., Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, alebo zaslaním tovaru na uvedenú adresu spôsobom jednoznačne preukazujúcim, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci by mal použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Tu si môžete stiahnuť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

3) Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Pri zasielaní sa odporúča tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu (t. z. aj na kartu), ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

4)Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

5) V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z). To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

6) Pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. Jedná sa predovšetkým o tovar upravovaný na mieru, alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. 7)Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

7)Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky..

Dohľad nad dodržiavaním ustanovení citovaných zákonov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI).

VIII. Služba Heuréka - overené zákaznikmi  

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

IX. Podmienky použitia darčekových poukazov

• Hodnota uvedená na poukaze bude odpočítaná z ceny nákupu iba v internetovom obchode AQUA.PRO, spol. s r.o. ; 
• Po použití kódu na úhradu sa poukaz stáva neplatným; • Poukaz nie je možné uplatniť za účelom nákupu nových darčekových poukazov; 
• Darčekový poukaz je nevratný a nemožno ho čiastočne alebo úplne vymeniť za hotovosť; 
• Hodnotu poukazu nemožno rozdeliť na viac nákupov, poukaz možno použiť len pri jednorazovom nákupe; 
• Poukaz je platný pol roka po zakúpení, po uplynutí doby sa darčekový poukaz stáva neplatným, nie je povolené žiadne predĺženie doby použiteľnosti od dátumu vydania; 
• Pri tovare, na ktorého nákup bol uplatnený darčekový poukaz, bude pri vrátení tovaru, v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo v prípade oprávnenej reklamácie, vrátená suma prostredníctvom náhradného darčekového poukazu; 
• Vaša povinnosť a zodpovednosť je uviesť správnu e-mailovú adresu/dodaciu adresu pre doručenie darčekových poukazov. Ak nie je možné na zadanú adresu doručiť, vyhradzujeme si právo pozastaviť doručenia darčekových poukazov. V prípade nesprávnych údajov nenesieme zodpovednosť za žiadne zlyhanie alebo oneskorenie v dodávke; 
• Spoločnosť AQUA.PRO, spol. s r.o.  nenesie po predaji poukazu zodpovednosť za darčekové poukazy, ktoré sú následne stratené, odcudzené či poškodené. Zaobchádzajte s darčekovým poukazom ako s hotovosťou. V prípade straty, krádeže alebo ukončenia platnosti poukazu nie je možné vyplatiť žiadnu sumu z poukazu

X. Záverečné ustanovenia
1) Tieto VOP platia od 01.01.2020 v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho a rušia predchádzajúce znenia VOP.
2) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
3) Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, VOP a Reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

Overené našimi zákazníkmi

100% našich zákazníkov odporúča náš obchod (z 2479 hodnotení a 690 recenzií).

V Aqua-pro som nakupovala viackrat a vzdy sa mozem spolahnut na rychle dodanie a kvalitny tovar ktory zodpoveda popisu na webe. Ochotny personal vybavi pripadny problem s objednavkou obratom.

Overený zákazník

Overený zákazník, 14.7.2024

Výborná komunikácia, ochota poradiť

Overený zákazník

Overený zákazník, 9.7.2024

Chalani sú profíci a kočka tiež

Overený zákazník

Overený zákazník, 7.7.2024

Overené zákaznikmi

Garancia spokojnosti

UŽ 21 ROKOV

SME TU PRE VÁS

MALÝ DARČEK

KU KAŽDÉMU NÁKUPU NAD 60E

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA

VÝMENA TOVARU

TOVAR SKLADOM

POSIELAME IHNEĎ